10-12-2013 16:01

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld VPKK

 

 

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld.


 

https://www.vpkk.nl/


 

Steun van Kamercommissie en Minister: Veiligheid en Justitie

In het ronde tafel gesprek met de vaste Kamercommissie van veiligheid en justitie op 6 november hebben wij de kamerleden kunnen overtuigen van de noden die er na het tweede rapport Deetman zijn ontstaan voor vrouwen die streven naar erkenning en genoegdoening van misbruik en geweld in het verleden. We hebben hen ervan kunnen overtuigen dat de doelgroep nog niet bereikt is, dat er nog veel onbekend is over de geschiedenis van vrouwen in de rk kerk, en dat de rechteloosheid van toen veel levens van lotgenoten bepaalt tot op de dag van vandaag.

Op 14 november hebben de kamerleden unaniem onze verzoeken bepleit bij de minister. De minister heeft vrijwel alle verzoeken overgenomen. De kamerleden waren zeer vastbesloten dat alle maatregelen genomen moeten worden om te komen tot overtuigende erkenning en genoegdoening en dat het VrouwenPlatform en de andere lotgenotenorganisaties betrokken moeten worden in het tot stand komen daarvan. “Wij willen niet meemaken dat we over twee jaar hier weer zitten en dan moeten horen dat er nog steeds grote problemen zijn”

 

Toezeggingen minister Opstelten:

Excuus om klassenjustitie
De minister erkent en betreurt dat er klassenjustitie heeft plaatsgevonden. Hij biedt daarvoor als minister excuses aan in het algemeen en verzoekt het openbaar ministerie aan individuele slachtoffers excuses aan te bieden. “klassenjustitie is nu onaanvaardbaar, maar het was ook toen onaanvaardbaar.”

Geschiedschrijving op basis van interviews
De minister beloofde door subsidiering bij te dragen aan het initiatief van het VrouwenPlatform voor onderzoek van onze geschiedenis op basis van interviews. Daarbij ondersteunde hij ons streven om dat in een centrum voor Oral History vorm te geven in samenwerking met universiteiten. Er wordt door experts gewerkt aan een voorstel hiervoor
.

Voorgenomen sluiting klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK voor verjaarde klachten en klachten over overledenen
De minister zal:
“met de kerk bespreken in hoeverre er nog maatwerk mogelijk is voor late meldingen. Goed dat er een termijn wordt gesteld maar uiteraard zal elk slachtoffer in de gelegenheid moeten zijn geweest een klacht in de dienen.  met name als duidelijk is dat eerder  melden niet mogelijk was”


 

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld.

  1. Het verschil in vergoeding tussen seksueel misbruik en geweld is niet aanvaardbaar: de regeling moet rekening houden met de schade. Er moet maatwerk mogelijk zijn: 5000 € kan geen maximum zijn in ernstige zaken zoals die bij de kamerleden bekend zijn

  2. Breng de zorg over dat er over twee jaar niet in een nieuwe hoorzitting opnieuw een probleem op tafel komt te liggen dat nu niet goed is aangepakt: er komt geen rust in deze geschiedenis als het nu niet komt tot overtuigende erkenning en genoegdoening.

  3. De kamer verzoekt twee vrouwen in de commissie inzake geweld op te nemen.

  4. Individuele slachtoffers moet recht worden gedaan: . Enige mate van standaardisering kan daarbij goed zijn, maar mag niet daarmee in strijd zijn

  5. Wat betreft de mogelijk reeds verstreken sluitingstermijn van de regeling geweld verwacht de minister van dat kerkelijke autoriteiten dat zij: “ in redelijkheid, denken vanuit het slachtoffer. Ik ga ervan uit dat men ruimhartig zal zijn op het punt van geweldsmeldingen na 30 december”

 

De kamerleden delen onze bezwaren tegen de “Regeling Hulp, erkenning en genoegdoening voor geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk”.

—————

Terug


Informatie

Deze sectie is leeg.


Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————