27-09-2016 09:38

PERSBERICHT WOMP geweld in de jeugd-ggz

PERSBERICHT WOMP

 

Een dezer dagen wordt aan de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Cie. De Winter) opdracht gegeven het voorgenomen onderzoek uit te voeren. Minister Van der Steur van V&J en staatssecretaris Van Rijn van VWS zullen, conform de aanbeveling van de Cie. De Winter, dit onderzoek doen uitstrekken naar geweld in doven- en blindeninstituten. Dit gaven de bewindslieden aan in hun brief aan de Tweede Kamer dd 19 september jongstleden (zie bijlage).

 

Een belangrijke groep kinderen en jongeren die na 1945 verbleef in instellingen die onder toezicht stonden van de overheid, een groep die daar onvrijwillig verbleef, al dan niet met (afgedwongen) toestemming van de ouders, dreigt in het onderzoek niet te worden betrokken. Het gaat hier om kinderen en jongeren die opgenomen waren in instellingen voor ggz. Ook in deze instellingen kwam geweld - zowel lichamelijk als geestelijk - en seksueel misbruik voor.

 

In juli van dit jaar hebben de Kamerleden Bergkamp en Kooiman een motie ingediend die ertoe strekte dat in het onderzoek van de Cie. De Winter ook het geweld in de doven- en blindeninstituten, de opvang voor ama 's als ook in de jeugd-ggz zou worden betrokken. De motie is aangehouden in afwachting van de reactie van de bewindslieden op het vooronderzoek van De Winter. Nu de bewindslieden van zins lijken te zijn onderzoek naar de doven- en blindeninstituten te aanvaarden, vreest WOMP, Werkgroep Observatie Misstanden in de Psychiatrie dat de Kamer, door onbekendheid met geweld en misbruik in de jeugd-ggz, de motie van Bergkamp en Kooiman overbodig zal achten. In het bijzonder vreest WOMP dat zowel de bewindslieden als de leden van de Tweede Kamer voorbij zien aan het gebrek aan vrijwilligheid waarmee opname in ggz-instellingen gepaard ging.

 

Na onderzoek naar misbruik van en geweld tegen kinderen in de rooms-katholieke kerk (Cie. Deetman en Cie. HEG) en naar misbruik in de jeugd- en pleeggezinnenzorg (Cie. Samson), en het nu komende onderzoek naar geweld in de jeugdzorg, dreigt deze groep wederom als enige buiten zicht te blijven.

 

WOMP bestaat geheel uit ervaringsdeskundigen en is graag bereid tot nadere toelichting.

 

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————